รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกพร้อมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 13 มีนาคม 2563

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 75,226,674 8.99
2. นายเพชร ไวลิขิต 60,418,700 7.22
3. นายนัทธพงศ์ ไชยกุล 48,342,900 5.78
4. บริษัท ซีกซ์ อีเอ็มเอส (ประเทศไทย) จำกัด 41,495,962 4.96
5. นายสมนึก ไชยกุล 34,403,144 4.11
6. น.ส.อรนุช ไชยกุล 30,430,000 3.64
7. น.ส.นันทิชา ไชยกุล 27,000,000 3.23
8. น.ส.ลักษิกา ไชยกุล 26,000,000 3.11
9. นายศรัณย์ ไชยกุล 20,521,000 2.45
10. น.ส. ฉลองรัตน์ ไวลิขิต 19,327,200 2.31