TH | EN
  1. หน้าหลัก
  2. นักลงทุนสัมพันธ์
  3. ข้อมูลทางการเงิน
  4. คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
Management Discussion & Analysis
ข้อมูลทางการเงิน

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

Email ThisPrint This

คำอธิบายและการวิเคราะห์
ของฝ่ายบริหาร

ไตรมาสที่ 2/2563

เลือกปี :
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร 2563 ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
ไตรมาสที่ 2 281 Kb.
ไตรมาสที่ 1 364 Kb.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร 2562 ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
ประจำปี 278 Kb.
ไตรมาสที่ 3 381 Kb.
ไตรมาสที่ 2 263 Kb.
ไตรมาสที่ 1 254 Kb.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร 2561 ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
ประจำปี 247 Kb.
ไตรมาสที่ 3 141 Kb.
ไตรมาสที่ 2 203 Kb.
ไตรมาสที่ 1 206 Kb.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร 2560 ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
ประจำปี 487 Kb.
ไตรมาสที่ 3 206 Kb.
ไตรมาสที่ 2 307 Kb.
ไตรมาสที่ 1 283 Kb.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร 2559 ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
ประจำปี 281 Kb.
ไตรมาสที่ 3 268 Kb.
ไตรมาสที่ 2 210 Kb.
ไตรมาสที่ 1 186 Kb.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร 2558 ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
ประจำปี 64 Kb.
ไตรมาสที่ 3 59 Kb.
ไตรมาสที่ 2 122 Kb.
ไตรมาสที่ 1 410 Kb.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร 2557 ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
ประจำปี 122 Kb.
ไตรมาสที่ 3 281 Kb.
ไตรมาสที่ 2 230 Kb.
ไตรมาสที่ 1 107 Kb.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร 2556 ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
ประจำปี 122 Kb.