งบการเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561
(หน่วย: พันบาท)        
รายได้รวม 563,050 1,952,896 1,819,344 1,811,311
รายได้จากการขายและบริการ 546,135 1,908,491 1,783,143 1,765,659
กำไรขั้นต้น 101,085 355,929 239,776 329,979
กำไรจากการดำเนินงาน 58,268 121,136 9,584 132,734
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี 51,806 83,418 (41,885) 71,936
รวมสินทรัพย์ 2,619,115 2,627,577 2,795,824 2,920,509
สินทรัพย์ถาวร - สุทธิ 1,817,520 1,871,286 2,061,034 2,207,614
รวมหนี้สิน 1,238,724 1,298,991 1,550,657 1,618,556
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,380,391 1,328,586 1,245,167 1,301,953
(หน่วย: บาท)        
มูลค่าบัญชีต่อหุ้น** 1.65 1.59 1.49 1.56
(หน่วย: เท่า)        
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.90 0.98 1.25 1.24
(หน่วย: %)        
อัตรากำไรสุทธิหลังหักภาษีต่อรายได้จากการขายและบริการ 9.20% 4.27% (2.35%) 4.07%
อัตราตอบแทนจากสินทรัพย์ 1.98% 3.17% (1.47)% 2.48%
อัตราตอบแทนผู้ถือหุ้น 3.75% 6.28% 3.29% 5.59%
(หน่วย: หุ้น)  
จำนวนหุ้น (ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563) 836,479,381 836,479,381 836,479,231 836,478,966

* งดจ่ายเงินปันผลประจำปี โดยจะมีการนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

** คำนวณจากจำนวนหุ้น ณ สิ้นปี