TH | EN
  1. หน้าหลัก
  2. นักลงทุนสัมพันธ์
  3. เอกสารเผยแพร่
  4. ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับนักลงทุน
Quick Download
เอกสารเผยแพร่

ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับนักลงทุน

Email ThisPrint This
เอกสารสำหรับปี 2563 2562 2561 2560 2559
รายงานประจำปี ประจำปี  ประจำปี  ประจำปี  ประจำปี 
แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี  ประจำปี  ประจำปี  ประจำปี 
งบการเงิน
Q1 Q2 Q3
Q1 Q2 Q3 FY
Q1 Q2 Q3 FY
Q1 Q2 Q3 FY
Q1 Q2 Q3 FY
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
Q1 Q2 Q3
Q1 Q2 Q3 FY
Q1 Q2 Q3 FY
Q1 Q2 Q3 FY
Q1 Q2 Q3 FY
ดาวน์โหลดทั้งหมด
ขนาดไฟล์ที่เลือกทั้งหมด (บีบอัดไฟล์)     MB