นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล
รองประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / และประธานเจ้าหน้าที่ด้านซัพพลายเชน

อายุ ​

 • 33 ปี

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรีและโท วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และบริหาร มหาวิทยาลัยอิมพีเรียล คอลเลจ ลอนดอน ประเทศอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

ประวัติการทำงาน​

ปัจจุบัน:​
 • รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่ด้านซัพพลายเชน บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท เอสเอส อาร์เอฟไอดี จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
อดีต:​
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวางแผนและพัฒนา บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)​
 • วิศวกรอาวุโส ฝ่าย Project & Development บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • ผู้จัดการโครงการ บริษัท Borei Corp. (สหรัฐอเมริกา)

ประวัติการอบรม

 • หลักสูตร Six Sigma (Brown Belt)
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 116/2558 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร EN ISO 13485:2012 –Requirement and Internal Audit for Medical Device (TUV SUD PSB) Thailand
 • หลักสูตร Strategic Planning
 • หลักสูตร Change Management for Success
 • หลักสูตร จป.ระดับบริหาร
 • หลักสูตร Coaching Skill , Bangkok Business Training
 • หลักสูตร Mini Master in HR Management, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Cost Management , Management and Psychology Institute
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Business Analysis, Executive Financial Management, Marketing Strategy, Risk Management จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร EICC Code of Conduct