รองศาสตราจารย์
ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์
กรรมการอิสระ /
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /
ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน​​

อายุ

 • 72 ปี

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัญฑิต สาขา Monetary Theory University of Missouri – Columbia, U.S.A.
 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัญฑิต สาขา Public Finance California State University,   Long Beach, U.S.A.
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน​

ปัจจุบัน:​
 • กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท Thai German Product
 • กรรมการและกรรมการตรวจสอบบริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
อดีต:​
 • อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • คณะบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ผู้เชี่ยวชาญประจำคณะบริหารธุรกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายและกำกับหนี้สาธารณะ
 • กรรมการ สภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์

ประวัติการอบรม

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 9/2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 89/2550 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 24/2551 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย