นายประสาท ยูนิพันธุ์
รักษาการประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ

  • 72 ปี

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท สาขาความสัมพันธ์และกฎหมายระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยดีทรอยท์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน​

ปัจจุบัน:​
  • รักษาการประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  • กรรมการผู้จัดการ บริษัท นพพงศ์ แอนด์ ประสาท ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด
  • กรรมการ บริษัท สยาม แคปปิตอล มัลติเซอร์วิสเซส จำกัด
  • กรรมการ บริษัท สยามเจริญ แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด

ประวัติการอบรม

  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 26/2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย