นายนัทธพงศ์ ไชยกุล
กรรมการ / กรรมการบริหาร

อายุ

  • 24 ปี​

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) สาขาบริหาร มหาวิทยาลัยคอลเลจ ลอนดอน ประเทศอังกฤษ
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาเคมี มหาวิทยาลัยคอลเลจลอนดอน ประเทศอังกฤษ

ประวัติการทำงาน​

ปัจจุบัน:​
  • กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  • กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เอสเอ็มที ไบโอแมส จำกัด
  • กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท คีย์ สตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
  • กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ชีวา ไรซ์ จำกัด
  • กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท กุลภัสสรณ์ จำกัด

ประวัติการอบรม

  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 167/2019 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร Business Analysis จากจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย