ศาสตราจารย์
ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ
กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ /
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ

  • 47 ปี

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาเอก  Ph.D. (Finance)  Schulich School of Business, York University, Canada
  • ปริญญาโท  MBA (Finance)   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี

ประวัติการทำงาน​

ปัจจุบัน:​
  • กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)
  • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
  • อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • รองศาสตราจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อดีต:​
  • รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ผู้อำนวยการหลักสตู ร MSc in Financial Investment and Risk Management
  • ที่ปรึกษาด้านการบริหารและพัฒนาพอร์ตลงทุน บลจ.ฟินันซ่า
  • Board of Directors, Asian Finance Association
  • Regional Director in Thailand, Global Association of Risk Professionals
  • CFA Society of Thailand Board of Directors
  • ที่ปรึกษาด้านบริหารความเสี่ยง บลจ. วรรณ จำกัด
  • คณะอนุกรรมการด้านการศึกษา สมาคมนักวางแผนการเงินไทย (TFPA)
  • Director of University Liaisons, CFA Society of Thailand
  • ผู้วิจัย The Individual Finance and Insurance Decisions Centre, Canada

ประวัติการอบรม

  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 90/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • Chartered Financial Analyst (CFA)
  • Financial Risk Managers (FRM)
  • Certified Financial Planners (CFP)
  • NIDA-Wharton Executive Leadership Program