ศาสตราจารย์
ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ
กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ /
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ

 • 47 ปี

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก  Ph.D. (Finance)  Schulich School of Business, York University, Canada
 • ปริญญาโท  MBA (Finance)   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี

ประวัติการทำงาน​

ปัจจุบัน:​
 • กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
 • อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • รองศาสตราจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อดีต:​
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ผู้อำนวยการหลักสตู ร MSc in Financial Investment and Risk Management
 • ที่ปรึกษาด้านการบริหารและพัฒนาพอร์ตลงทุน บลจ.ฟินันซ่า
 • Board of Directors, Asian Finance Association
 • Regional Director in Thailand, Global Association of Risk Professionals
 • CFA Society of Thailand Board of Directors
 • ที่ปรึกษาด้านบริหารความเสี่ยง บลจ. วรรณ จำกัด
 • คณะอนุกรรมการด้านการศึกษา สมาคมนักวางแผนการเงินไทย (TFPA)
 • Director of University Liaisons, CFA Society of Thailand
 • ผู้วิจัย The Individual Finance and Insurance Decisions Centre, Canada

ประวัติการอบรม

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 90/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Chartered Financial Analyst (CFA)
 • Financial Risk Managers (FRM)
 • Certified Financial Planners (CFP)
 • NIDA-Wharton Executive Leadership Program