รองศาสตราจารย์
ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ

 • 56 ปี

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก Ph.D. (Finance), University of Mississippi
 • ปริญญาโท บธม. (การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี วทบ. (เคมีเทคนิค สาขาเคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน​

ปัจจุบัน:​
 • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการตรวจสอบ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจตาแบค จำกัด
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จำกัด
 • รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอ็บซอร์แบนท์ จำกัด (มหาชน)
อดีต:​
 • คณบดี คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และวาณิชธนากร บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มิตรไทยยูโรพาร์ทเนอร์ จำกัด

ประวัติการอบรม

 • Financial Risk Manager (FRM), Global Asset Risk Professionals (GARP)
 • หลักสูตรพื้นฐานของกรรมการบริษัทจดทะเบียน สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • Executive Leadership Program (ELP), National Institute of Development Administration, Thailand and The Wharton School, University of Pennsylvania
 • หลักสูตรกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย