TH | EN
Board of Directors
การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท

Email ThisPrint This
นายสมนึก ไชยกุล
ประธานกรรมการ /
ประธานคณะกรรมการบริหาร
นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล
กรรมการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยง /
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(สายงานการจัดการวัตถุดิบ)
นายประสาท ยูนิพันธุ์
กรรมการ /
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
นางพูนพรรณ ไชยกุล
กรรมการ /
ประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
รองศาสตราจารย์
ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์
กรรมการอิสระ /
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /
ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน​​
รองศาสตราจารย์
ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ศาสตราจารย์
ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ
กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ /
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง